Thứ Ba, 19/01/2021 03:52

Phòng Tài vụ

Cập nhật ngày 08/07/2013

- Tìm kiếm các nguồn vốn phục vụ các hoạt động của Viện.
- Lập kế hoạch sử dụng vốn và các quỹ cho hoạt động KH&CN theo Luật Khoa học và Công nghệ, sử dụng vốn và các quỹ cho SXKD theo nguyên tắc bảo toàn vốn, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.
- Quản lý việc sử dụng, luân chuyển các nguồn vốn đảm bảo chi tiêu đúng kế hoạch, đúng mục đích và đúng đối tượng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Giúp cơ quan tài chính cấp trên trong việc giám sát mọi hoạt động về tài chính của Viện.
- Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tiến hành xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, đồng thời hướng dẫn và thực hiện cấp phát, thanh quyết toán, thu chi tài chính của các đơn vị trực thuộc Viện đúng quy định của Nhà nước.
- Thông qua các công tác tài chính - kế toán, phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác tình hình quản lý, sử dụng vật tư, lao động và tiền vốn.
- Cập nhật chứng từ kịp thời, chính xác, đúng quy định của Nhà nước.
- Quản lý tốt vốn tiền mặt trong Quỹ.
- Nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, theo dõi tài sản được trang bị trong Viện và việc cấp phát vật tư KHKT, trang thiết bị cho các đơn vị, giúp cho việc kiểm kê, quản lý tài sản trong Viện được chặt chẽ, chính xác và thuận tiện.
- Theo dõi quá trình thực hiện cũng như thanh quyết toán các hợp đồng triển khai ứng dụng KHKT, các hợp đồng kinh tế, đảm bảo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:  (+84-4) 37163522, FAX: (+84-4) 3716 4842 
Người liên hệ: Bà. Vũ Thị Tâm, Trưởng phòng Tài vụ

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :8162

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm